Služby

Společnost PLAST komplet s.r.o. Vám nabízí své produkty a služby v těchto odvětvích:

1. Specializovaná společnost v oblasti sběru, výkupu a využívání plastových odpadů

2. Specializovaná společnost v oblasti poradenské a konzultační činnosti v oblasti životního prostředí

 

1. Specializovaná společnost v oblasti sběru, výkupu a využívání plastových odpadů

Specifikace činnosti

 

Činnost zařízení spočívá v převzetí plastových odpadů od původců i ostatních dodavatelů odpadů (oprávněných osob) a jejich druhovém třídění, lisování nebo mletí a shromažďování před jejich odvozem k dalšímu využití.

 

 

Seznam přijímaných odpadů do zařízení

Kat. číslo

Kat.

Název odpadu

07 02 13

O

Plastový odpad

12 01 05

O

Plastové hobliny a třísky

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 05

O

Kompozitní obaly

15 01 06

O

Směsné obaly

16 01 19

O

Plasty

16 02 14

O

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

17 02 03

O

Plasty

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

19 12 04

O

Plasty a kaučuk

20 01 39

O

Plasty

 

Nabízené produkty

Název produktu

Označení produktu

Plastové drtě

PP, PA6, PA 6.6, PA 6.12, PS, PSH, ABS, PC, PBT, ………… atd.

Plastové regranuláty

PP, PA6, PA 6.6, PA 6.12, PS, PSH, ABS, PC, PBT, ………… atd.

Lisované fólie

LDPE fólie – transparentní

LDPE fólie – barevné

PP fólie, ………… atd.

Specifikace spolupráce

 

Pro zajištění komplexnosti nabízených služeb Vám nabízíme následující formy spolupráce a systém plateb spočívající ve:

 • výkup plastových materiálů a plastových odpadů (dle druhu a kvality)
 • odvoz plastových materiálů a plastových odpadů (možnost dodání transportních obalů – žoky, bedny, palety. atd…)
 • mletí a regranulace plastů

 

Způsob plateb je individuální a odvíjí se od množství a kvality materiálů.

 

2. Specializovaná společnost v oblasti poradenské a konzultační činnosti v oblasti životního prostředí

 

Charakteristika činnosti

 

Vzhledem k tomu, že problematika ochrany životního prostředí a aplikace legislativ. náležitostí (z hlediska provozně-technologického i legislativního) je velice specifická, předkládáme Vám touto cestou oficiální zájem o poskytování spolupráce ve věci odborného poradenství, konzultačních služeb, komplexního inženýringu i rámcové spolupráce specifické činnosti, které jsou strukturovaně definovány v níže uvedených bodech.

 

 

Nabízené produkty na úseku

 

 • Odpadového hospodářství
 • Vodní hospodářství
 • Ochrany ovzduší
 • Přepravy nebezpečných věcí po silnici (ADR),

 

 

Specifikace činnosti

 

 • Zpracovávání složkových dokumentů:

-          provozních řádů,

(např.: provozoven, skladů, čerpacích stanic, stacionárních zdrojů znečištění, lapolů, vodních

zdrojů – studní, atd.)

-          provozních deníků,

-          plánů havarijních opatření,

-          dokumentací IPPC,

-          cyklických hlášení,

-          vnitropodnikových směrnic, metodických pokynů, manuálů

-          provozně-ekonomických dokumentací

 • Podrobné preventivní kontroly
 • Interní audity
 • Zavádění systémů řízení na úseku ŽP
 • Poradenská a konzultační činnost obecné i specifické povahy  v oblasti ochrany životního prostředí
  • Poradenství, koordinaci a dozorování při spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.
  • Identifikace závad a nedostatků dle právních předpisů
  • Řešení způsobu odstraňování závad a nedostatků
  • Pomoc při naplňování povinností původce, oprávněné osoby dle právních předpisů
  • Poskytování informací o změnách právních předpisů a vedení registru právních předpisů
  • Dozorování plnění závazných podmínek definovaných v integrovaném povolení

  Specifikace spolupráce

   

  Pro zajištění komplexnosti nabízených služeb ve výše uvedených specializacích vám nabízíme následující formy spolupráce a systém plateb spočívající v:

   

  • zpracování díla specifické činnosti:

  –        pevně stanovenou částkou za zpracování díla

   

  zajištění převzetí plastového odpadu